Results

World Jiu-Jitsu Championship

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

World Jiu-Jitsu Championship – Master and Seniors

2012 2013 2014

World No-GI Jiu-Jitsu Championship

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pan Jiu-Jitsu Championship

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015

Pan No-GI Jiu-Jitsu Championship

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pan Kids Jiu-Jitsu Championship

2010 2011 2012 2013 2014 2015

European Open Jiu-Jitsu Championship

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015

European Open Jiu-Jitsu No-GI Championship

2012 2013 2014 2015

Asian Open Jiu-Jitsu Championship

2006 2008 2010 2012 2013 2014

American National Jiu-Jitsu Championship

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014

American National No-GI Jiu-Jitsu Championship

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

American National Kids Jiu-Jitsu Championship

2014

Brazilian Nationals Jiu-Jitsu Championship

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

Brazilian Nationals No-GI Jiu-Jitsu Championship

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brazilian Team Titles

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

Brazilian Beginners Championship

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

IBJJF Kids International Jiu-Jitsu Championship

2014

Masters International IBJJF Jiu-Jitsu Championship

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

South American Jiu-Jitsu Championship

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Atlanta International Open IBJJF Championship

2012 2013 2014 2015

Boca Raton International Open IBJJF Championship

2014

Boston Spring International Open IBJJF Championship

2014

Boston Summer International Open IBJJF Championship

2011 2012 2013 2014

Boston Winter International Open IBJJF Championship

2013

Brasília International Open IBJJF Championship

2012 2013

Chicago Fall International Open IBJJF Championship

2013

Chicago Spring International Open IBJJF Championship

2014 2015

Chicago Spring No-GI International Open IBJJF Championship

2014 2015

Chicago Summer International Open IBJJF Championship

2010 2011 2012 2013 2014

Chicago Summer No-GI International Open IBJJF Championship

2013 2014

Chicago Winter International Open IBJJF Championship

2011 2012 2013

Chicago Winter No-GI International Open IBJJF Championship

2013

Copenhagen International Open IBJJF Championship

2014

Copenhagen No-GI International Open IBJJF Championship

2014

Dallas International Open IBJJF Championship

2011 2012 2013 2014

Floripa International Open IBJJF Championship

2012 2013 2014

Honolulu International Open IBJJF Championship

2010

Houston International Open IBJJF Championship

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Las Vegas International Open IBJJF Championship

2010 2011 2012 2013

Las Vegas Spring International Open IBJJF Championship

2014

Las Vegas Summer International Open IBJJF Championship

2013 2014

Lisboa International Open IBJJF Championship

2013

London International Open IBJJF Championship

2011 2012 2013 2014

London No-GI International Open IBJJF Championship

2013 2014

London Winter International Open IBJJF Championship

2015

Long Beach International Open IBJJF Championship

2014

Long Beach BJJ Pro

2014

Long Beach Fall International Open IBJJF Championship

2012 2013

Long Beach Spring International Open IBJJF Championship

2012

Madrid International Open IBJJF Championship

2014

Manaus International Open IBJJF Championship

2013 2014

Melbourne International Open IBJJF Championship

2011 2013

Melbourne No-GI International Open IBJJF Championship

2013

Miami International Open IBJJF Championship

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Montreal International Open IBJJF Championship

2011 2012 2013 2014

Moscow International Open

2014

Moscow No-GI International Open

2014

Munich International Open IBJJF Championship

2013

Munich Fall International Open IBJJF Championship

2014

Munich Winter International Open IBJJF Championship

2014 2015

Munich Winter No-GI International Open IBJJF Championship

2015

New York International Open IBJJF Championship

2009 2010 2011 2012 2013

New York BJJ Pro

2014

New York Spring International Open IBJJF Championship

2014 2015

New York Spring No-GI International Open IBJJF Championship

2015 <

New York Summer International Open IBJJF Championship

2013 2014

Panama International Open IBJJF Championship

2013

Paris International Open IBJJF Championship

2014

Paris No-GI International Open IBJJF Championship

2014

Phoenix International Open IBJJF Championship

2011 2012

Rio BJJ Pro

2014

Rio International Open IBJJF Championship

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rio Fall International Open IBJJF Championship

2015

Rio Fall No-GI International Open IBJJF Championship

2015

Rome International Open IBJJF Championship

2013 2014 2015

San Francisco International Open IBJJF Championship

2012 2013 2014 2015

Seattle International Open IBJJF Championship

2014

São Paulo International Open IBJJF Championship

2012 2013 2014

São Paulo No-GI International Open IBJJF Championship

2014

Sydney International Open IBJJF Championship

2015

Sydney No-GI International Open IBJJF Championship

2015

Toronto International Open IBJJF Championship

2012 2013 2014

Zadar International Open IBJJF Championship

2014

Zurich International Open IBJJF Championship

2014